پکیج های سرمایه گذاری


مدیران بنگاه‌های اقتصادی در عصر کنونی، با توجه به محدودیت‌های منابع مالی به ویژه در عرصه تجارت جهانی و تنگ شدن رقابت، تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارند تا هزینه‌های عملیاتی و بهای تمام شده را کاهش دهند و کم هزینه‌ترین نوع ساختار سرمایه را برای انجام فعالیت‌های بنگاه اقتصادی در راستای افزایش ارزش بنگاه، پرداخت به موقع بدهی‌ها، تداوم فعالیت و حضور بیشتر در بازارهای داخلی و خارجی برگزینند. این فشارها معمولاً از سوی گروه‌های مختلفی مانند سهامداران، مصرف کنندگان و سایر ذینفعان به مدیران بنگاه‌ها وارد می‌شود. برای دستیابی به اهداف پیشگفته، راهبردهای مدیران، تأمین منابع مالی مطلوب با کمترین هزینه برای رشد و توسعه اقتصادی فعالیت‌های بنگاه، افزایش سود وحداکثرسازی ثروت سهامداران، می‌باشد.

– اهمیت و لزوم انجام مطالعات پیش سرمایه گذاری:طرح توجیهی مشاوره سرمایه گذاری

در فضای رقابت جهانی، هدایت سرمایه در راستای اهداف از پیش تعیین شده برای حصول بازده مناسب از آن، یکی از فعالیت‌های مهم مشاوره‌ای محسوب می‌گردد. نتایج و بازخورد سرمایه‌گذاری‌های گذشته که بدون مطالعه انجام گردیده، گواه این است که خسارات جبران ناپذیری متوجه سرمایه‌گذاران، بانک‌ها و اقتصاد کشور شده است.

هدایت سرمایه با ریسک مناسب، یکی از دغدغه‌های کنونی مدیران است که چنانچه بدون انجام مطالعات بازار، تحقیقات بازاریابی، بررسی‌های موشکافانه تکنولوژی‌های موجود از لحاظ فنی و نیز بررسی و تحلیل‌های مالی انجام گیرد، ریسک بسیار زیاد و احتمال خسارات هنگفت را به همراه خواهد داشت.

:: شناخت و تعیین محدودیت ها و چالش های آتی جهت فعالیت های سرمایه گذاری

:: شناخت صحیح از بازار پیرامون سرمایه گذاری مورد نظر

:: شناسائی دقیق تکنولوژی های مورد نظر و انتخاب تکنولوژی های مناسب

:: تجزیه و تحلیل صحیح مالی از فعالیت در کسب و کار مورد نظر

:: مطالعه ریسک سرمایه گذری و چگونگی کاهش ریسک سرمایه گذاری